Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 về ứng dụng công nghệ thông tin

Trần Huyền

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số TP. Đà Nẵng về kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn Thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Ảnh: internet
Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Ảnh: internet

Đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin là hoạt động định kỳ hằng năm của UBND TP. Đà Nẵng. Nội dung Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm 7 mục chính: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin; Dịch vụ công trực tuyến; Nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Chính sách và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng xã hội số (đối với UBND các quận, huyện, phường, xã); Điểm thưởng và điểm trừ.

Riêng năm 2022, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung ương và Thành phố năm 2022, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số TP. Đà Nẵng đã họp thống nhất và UBND Thành phố đã sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng năm 2022 có yêu cầu cao hơn so với năm 2021 nhằm đảm bảo theo các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao chỉ số xếp hạng.

Theo kết quả đánh giá, Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố với 94,94 điểm. Năm 2022, nhóm các cơ quan trung ương có 05 cơ quan xếp loại Tốt và 01 cơ quan xếp loại Khá (năm 2021 có 03 cơ quan xếp loại Tốt và 03 cơ quan xếp loại Khá).