Cục Thuế TP. Hà Nội thanh tra thuế đạt 101,5% kế hoạch

PV.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức và phương thức triển khai, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nhờ đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác này.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành 1.197 cuộc thanh tra, đạt 101,5% kế hoạch được giao năm 2016. Nguồn: Internet
Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành 1.197 cuộc thanh tra, đạt 101,5% kế hoạch được giao năm 2016. Nguồn: Internet

Cụ thể, năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành 1.197 cuộc thanh tra, đạt 101,5% kế hoạch được giao với tổng số thuế truy thu, truy hoàn, phạt là 1.171 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015. Qua đó, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 149 tỷ đồng, giảm lỗ 5.056 tỷ đồng.

Về công tác kiểm  tra, ngành Thuế Thủ đô đã hoàn thành 15.884 cuộc kiểm tra (tăng 64,9% so với năm 2015), đạt 92,4% kế hoạch được giao với kết quả xử lý truy thu, truy hoàn và phạt là 2.106 tỷ đồng, tăng 41,7% so với năm 2015. Đây là kết quả đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, qua công tác này đã giảm lỗ được 1.758 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 586 tỷ đồng.

Trong năm qua, Cục Thuế TP. Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên cả nước đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra và bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Cục Thuế đã tổ chức phân tích nghiệp vụ, xây dựng bộ tiêu chí rủi ro trên cơ sở đó ứng  dụng công nghệ thông tin để phân tích, đánh giá và đưa ra danh sách 17.963 doanh nghiệp với 5 gói dữ liệu theo từng tiêu chí rủi ro để triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Kết quả đã xử lý tăng thu về thuế trên 300 tỷ đồng.