Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau xứng đáng với vai trò hạt nhân chính trị ở đơn vị

baocamau.com.vn

(Tài chính) Thời gian qua, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Cà Mau đã luôn tập trung chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với thành tích đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2009-2013), vừa qua, Đảng bộ KBNN tỉnh Cà Mau đã được Ban Thường vụ tỉnh uỷ Cà Mau tặng cờ thi đua.

Cán bộ, nhân viên Phòng Kho quỹ kiểm tra tiền trước khi nhập kho. Nguồn: baocamau.com.vn
Cán bộ, nhân viên Phòng Kho quỹ kiểm tra tiền trước khi nhập kho. Nguồn: baocamau.com.vn

Đảng bộ KBNN tỉnh Cà Mau được thành lập năm 2005. Tại thời điểm đó, đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc với 30 đảng viên. Ðến nay, sau 10 năm thành lập, tổng số đảng viên là 55 đồng chí, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Ðảng bộ khoá XII (nhiệm kỳ 2010-2015) có 7 đồng chí, đều có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị từ cao cấp trở lên.

Những năm qua, đảng bộ luôn luôn quán triệt quan điểm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng, thực hiện công khai dân chủ, tăng cường đoàn kết nhất trí từ nhận thức đến hành động. Từ đó, toàn đảng bộ đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ðảng bộ thường xuyên chăm lo giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, quan điểm, đạo đức, lối sống và  phẩm chất nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức Ðảng thực sự là hạt nhân chính trị, giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong đơn vị.

Ðảng uỷ đã phát động nhiều đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ. Ðặc biệt là thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Ðảng, đảng uỷ đã phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua đó, nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngày càng sâu sắc, vững vàng hơn, tính năng động, chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng được nâng lên khá rõ nét. Trên cơ sở đó đã góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, đại đa số cán bộ, đảng viên đều đã khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm.

Ðảng uỷ thường xuyên quan tâm thực hiện Quy định 54-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 11 NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý; Nghị quyết 42 NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện tốt Quy định 76-QÐ/TW của Bộ Chính trị, tất cả đảng viên đều thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Vai trò của tổ chức Ðảng trong cơ quan cũng được tăng cường, lãnh đạo có hiệu quả cán bộ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các chi bộ và đảng bộ đều được công nhận “trong sạch, vững mạnh”  nhiều năm liền. Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí được cấp, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, tạo điều kiện cho mọi người tin tưởng, an tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra tại chi bộ được các chi uỷ tiến hành một cách thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, sai sót của đảng viên trong các cuộc họp chi bộ... Cũng nhờ làm tốt công tác này nên nhiều năm qua không có đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ðảng uỷ luôn quan tâm đến hoạt động các đoàn thể, tạo điều kiện tốt cho ban chấp hành hoạt động; thường xuyên quan tâm  giáo dục, động viên cán bộ công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao quan điểm lập trường của giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, nêu gương người tốt việc tốt, nhằm hướng đến mục tiêu không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, văn minh văn hoá nghề kho bạc; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, thực hiện đúng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao, góp phần vào việc nâng cao đời sống tinh thần, giao lưu học hỏi kinh nghiệm công tác, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, công chức trong và ngoài ngành. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các công tác từ thiện, xã hội.

Trong 5 năm qua, cán bộ công chức đã đóng góp và vận động đóng góp Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, đóng góp xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Ðường 9 (Quảng Trị), xây dựng nhà Ðại đoàn kết, ủng hộ nạn nhân bị thiên tai, xây cầu giao thông nông thôn… với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Ðể đạt được những thành tích trên là nhờ sự lãnh đạo sâu sát của đảng uỷ cấp trên, sự nỗ lực không ngừng của toàn đảng bộ dưới sự lãnh đạo của một tập thể đảng uỷ có năng lực, tâm huyết, nắm vững chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các quy định của ngành KBNN, của Bộ Tài chính, vận dụng một cách phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ. Từng đồng chí đã thực hiện vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, thật sự dân chủ trong hoạt động và chỉ đạo điều hành; giữ vững được sự đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt quy chế dân chủ và các nguyên tắc của Ðảng trong sinh hoạt của cơ quan cũng như của đảng bộ, chi bộ.

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, trong đó, đảng viên, cán bộ chủ chốt đã thật sự gương mẫu, đồng thời vận động, giáo dục cán bộ công chức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy, quy chế, tôn trọng quy trình nghiệp vụ; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời khi cá nhân, đơn vị lập thành tích xuất sắc, nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.