DATC đạt kết quả cao trong mua, bán nợ và tài sản

M. Yến

Vượt qua những khó hăn đặt ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường mua bán nợ, năm 2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong mua, bán nợ, tài sản và xử lý nợ...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2019, thị trường mua bán nợ tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên, với tinh thần chủ động bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, triển khai nhiều giải pháp, DATC đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, hoạt động mua, bán nợ và tài sản, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Năm 2019, DATC đã trực tiếp mua và xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.785 tỷ đồng, bằng 124% so với năm 2018...

Cũng trong năm qua, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 15 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 21,378 tỷ đồng, trong đó: tài sản là 9,897 tỷ đồng, nợ là 11,481 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 2,803 tỷ đồng.

Kết quả giá trị thực tế thu hồi từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2019 là 20,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tiếp nhận đạt 6,057 tỷ đồng (trong đó: thu từ xử lý tài sản là 4,155 tỷ đồng, thu hồi nợ là 0,908 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 0,994 tỷ đồng), đạt 121% kế hoạch năm 2019.

Kết quả trên mang lại từ sự quyết liệt, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo đến các Ban chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty. Ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai thực hiện phương thức mua bán nợ và tài sản theo thỏa thuận. Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt về mua bán xử lý nợ, kể cả thay đổi phương thức xử lý thu hồi nợ so với Nghị quyết phê duyệt ban đầu để phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế thanh toán nợ của khách nợ.

Các đơn vị thuộc Công ty đã nghiên cứu xây dựng nhiều phương án mua bán nợ, Hội đồng thành viên đã ban hành 21 nghị quyết phê duyệt các phương án mua và xử lý nợ.

Với tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, trong quá trình thoạt động, Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức do cơ chế hoạt động còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với những thay đổi của thị trường. Cùng với đó, những quy định chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, dẫn đến hạn chế trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ được giao làm giảm hiệu quả của phương án xử lý nợ của DATC.

Cùng với thị trường khó khăn, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán đấu giá tài sản bảo đảm nợ để thu hồi nợ/bán đấu giá khoản nợ nhiều lần không thành công mới đàm phán bán nợ cho DATC; Do giá chào bán nợ cao (thường là 100% giá trị khoản nợ gốc và lãi) và phải giảm giá rất nhiều lần mới tiệm cận giá chào mua của DATC nên ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch mua và xử lý tài chính tái cơ cấu chuyển nợ thành vốn góp.

Một số ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 sớm hơn so với kế hoạch nên cuối năm tạm dừng bán nợ cho DATC. Những nguyên nhân này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của DATC.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Công ty chủ động phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi có phát sinh. Do tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chậm nên số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi năm 2019 có tài sản và nợ loại trừ phát sinh không nhiều...

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, DATC chủ động phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố để kịp thời tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu. Thường xuyên rà soát, phân loại nợ, tài sản là chi phí không còn hiện vật, tài sản mất mát thiếu hụt trong tiếp nhận để tiếp tục xử lý. Hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng tại tòa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án để tận thu nợ sau khi tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

Cùng với đó, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu, thoái vốn... tương xứng với quy mô và năng lực, khẳng định vị trí, vai trò của mình về mua bán nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp trên thị trường mua bán nợ Việt Nam.