DATC đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

PV.

Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng tới tất cả đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ Công ty, nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

PGS..TS. Nguyễn Viết Thông trình bày các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng tại Hội nghị
PGS..TS. Nguyễn Viết Thông trình bày các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng tại Hội nghị

Theo đó, tại Hội nghị đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã nghe PGS.,TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nhiều vấn đề cơ bản được trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

PGS.,TS. Nguyễn Viết Thông cũng đã đi sâu phân tích, đánh giá kỹ các vấn đề quan trọng trong các đề án như: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”;

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng quán triệt nội dung các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty yêu cầu các đồng chí đảng viên sau khi đã được học tập và quán triệt Nghị quyết cần nắm rõ, đầy đủ quan điểm của Đảng, theo cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng cấp ủy, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

"Toàn thể cán bộ, đảng viên DATC sẽ tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ Công ty. Từ đó, tạo động lực đưa hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển với việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo" - Đồng chí Phạm Ngọc Thao khẳng định.

Có thể nói, đây là buổi sinh hoạt chính trị quan trọng thể hiện việc thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và phát triển Đảng; chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Qua Hội nghị, các đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ DATC đã nắm rõ được các vấn đề cơ bản của Nghị quyết, những nội dung của các Đề án và các Báo cáo của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, các đảng viên thuộc Đảng bộ DATC vận dụng, quán triệt gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.