Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hướng đến xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh

PV

Tại Quyết định số 05/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) thuế năm 2023, Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu đơn vị trong toàn Ngành đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai nhiệm vụ CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất cục thuế các địa phương phải tổng hợp gửi báo cáo kết quả triển khai CCHC về Tổng cục Thuế.
Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất cục thuế các địa phương phải tổng hợp gửi báo cáo kết quả triển khai CCHC về Tổng cục Thuế.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tổng cục Thuế trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Tài chính triển khai thực hiện công tác cải cách quản lý thuế, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh.

Theo đó, 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản nhằm triển khai Kế hoạch đã được Tổng cục Thuế nêu rõ, bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Theo đó, đối với nhiệm vụ cải cách thể chế, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành Thuế.

Về cải cách TTHC, các đơn vị trong toàn ngành Thuế hoàn thiện toàn diện các quy định về nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm; cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, quy trình, thủ tục hành chính rườm rà, quy định rõ trách nhiệm, minh bạch trong thực hiện nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, kể cả tham nhũng vặt trong tổ chức thực hiện; bảo đảm tạo thuận lợi, đơn giản TTHC cho doanh nghiệp, người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Trong đó, tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa; Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu CCHC nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với tổ chức bộ máy, ngành Thuế tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 và Kết luận số 34-KL/TW phù hợp với đặc thù và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành; xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý, linh hoạt ứng phó với các vấn đề có tính toàn cầu, đáp ứng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đối với cải cách công vụ, trong năm 2023 sẽ hoàn thiện các quy định về quản lý biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; triển khai có hiệu quả quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Thuế theo hướng “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”; thực hiện đánh giá công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua chất lượng giải quyết công việc, sản phẩm cụ thể.

Về cải cách tài chính công, ngành Thuế tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các đề án hoàn thiện thể chế thu NSNN, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về thuế; tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện quá trình hợp tác quốc tế về thuế; nghiên cứu, đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu, rà soát, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tham gia triển khai Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. Kết nối trục liên thông văn bản quốc gia ổn định tiến tới nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu số kết nối các thông tin cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, ngành Thuế sẽ phối hợp triển khai thực hiện Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2022 của Tổng cục Thuế. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền công tác CCHC của Tổng cục Thuế đảm bảo hiệu quả.

Tổng cục Thuế yêu cầu định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất cục thuế các địa phương phải tổng hợp gửi báo cáo kết quả triển khai về Tổng cục Thuế.

 

Năm 2022, trong số 234 dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Thuế đã cung cấp 103 dịch vụ công mức độ 3,4 trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế; hoàn thành việc tích hợp 97 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Tổng cục Thuế được đánh giá là đơn vị có những bước bứt phá trong CCHC, kiểm soát TTHC, được Chính phủ, Bộ Tài chính, người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.