Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính


Trong 9 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Tài chính tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai đồng bộ công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Theo kế hoạch đề ra, Bộ Tài chính đã đề ra 72/116 nhiệm vụ triển khai trong quý III/2019.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/8/2019, đã hoàn thành 26 nhiệm vụ, 11 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện và triển khai 35 nhiệm vụ thường xuyên. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ.

Về cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, tính đến hết ngày 31/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 14 Quyết định công bố 97 TTHC, trong đó, Bộ đã bãi bỏ 49 TTHC; sửa đổi, bổ sung 15 TTHC và ban hành mới 33 TTHC trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm.

Về triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, trong quý III/2019, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa ổn định, thông suốt, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thuận lợi, nhanh chóng. Luỹ kế từ đầu năm 2019 đến hết ngày 31/8/2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính là 232 hồ sơ.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 01 Luật và trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định nhằm cắt giảm và đơn giản hóa 119/190 điều kiện kinh doanh thuộc 14 ngành nghề, trong đó đã cắt giảm 48 điều kiện và đơn giản hoá 71 điều kiện.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, các cơ quan Thuế, Hải quan trong cả nước cũng đã triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực của mình, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực thuế (khai, nộp, hoàn thuế điện tử), hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp; đẩy mạnh nộp thuế qua mạng, mở rộng thực hiện hoàn thuế điện tử; quyết tâm phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế, hải quan...

Cụ thể, các cơ quan thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng; đến ngày 18/9/2019 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã có 934 nghìn hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực là hơn 21,7 nghìn tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực gần 2 nghìn tỷ đồng... 

Thống kê cũng cho thấy, tính đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai thực hiện tại 63/63 Cục Thuế và 100% số Chi cục Thuế trên cả nước với số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,33% số doanh nghiệp đang hoạt động với số hồ sơ tiếp nhận là trên 9,3 triệu hồ sơ; phối hợp với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai thực hiện hệ thống nộp thuế điện tử tại 63/63 Cục Thuế với số doanh nghiệp tham gia đạt 98,64% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong lĩnh vực hải quan, tính đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 172/192 dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan cấp độ 3,4, đạt trên 90% thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan; có 13 bộ, ngành tham gia kết nối với 175 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia...

Những kết quả tích cực trong cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Những nỗ lực cải cách TTHC của ngành Tài chính nói chung và lĩnh vực thuế, hải quan... nói riêng được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.