Ngành Ngân hàng tăng tốc cải cách hành chính


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Hội nghị “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NG-CP năm 2019 của Chính phủ ” do NHNN tổ chức ngày 17/6/2019
Hội nghị “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NG-CP năm 2019 của Chính phủ ” do NHNN tổ chức ngày 17/6/2019

Trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chú trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý của NHNN và nhiệm vụ của ngành ngân hàng.

Với sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Ban lãnh đạo NHNN và sự nỗ lực của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), công tác CCHC để cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia.Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong những năm qua đã được cải thiện mạnh mẽ, trong đó năm 2018 là 1 trong 2 chỉ số đạt mức trung bình ASEAN 4. Toàn bộ các TTHC của NHNN đã được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân giám sát quá trình giải quyết TTHC…

Ông Phạm Đức Ấn, Chánh Văn phòng NHNN cho biết, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, coi trọng việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Lãnh đạo NHNN. Thắt chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, công chức; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất đầy đủ, minh bạch cho hoạt động của TCTD… Hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN; ứng dụng mạnh mẽ tin học trong thực hiện cơ chế một cửa và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Nối tiếp những kết quả trên, thúc đẩy hơn nữa công tác cải cách hành chính trong toàn ngành Ngân hàng, NHNN vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành Ngân hàng về CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, từ đó có các biện pháp chỉ đạo phù hợp; Nắm bắt những kết quả và nhân rộng những cách làm hay, có hiệu quả thiết thực để truyền thông nhân rộng trong toàn ngành Ngân hàng...