Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Minh Hà

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định loại hình bảo hiểm nhân thọ sẽ có 7 nghiệp vụ bảo hiểm, loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có 11 nghiệp vụ bảo hiểm và loại hình bảo hiểm sức khỏe có 2 nghiệp vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính cho biết, ngày 16/6/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm tại Kỳ họp thứ ba (Luật số 08/2022/QH15). Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường, cần thiết phải ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm để tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Do vậy, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh của Nghị định bao gồm: Doanh nghiệp (DN) bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của DN bảo hiểm nước ngoài, DN tái bảo hiểm nước ngoài, DN môi giới bảo hiểm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài; bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định đã phân loại các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành và đảm bảo minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng. Cụ thể, đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ có 7 nghiệp vụ gồm: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí.

Đối với loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có 11 nghiệp vụ gồm: Bảo hiểm tài sản; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển; Bảo hiểm hàng không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm nông nghiệp; Bảo hiểm bảo lãnh, Bảo hiểm thiệt hại khác.

Đối với loại hình bảo hiểm sức khỏe có 2 loại nghiệp vụ gồm: Bảo hiểm sức khỏe, thân thể; Bảo hiểm chi phí y tế.

Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm các quy định về xây dựng, sử dụng, lưu giữ và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; việc kết nối cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Bên cạnh các quy định trên, dự thảo Nghị định quy định rõ về DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm...