Đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Theo Ánh Dương/baoxaydung.com.vn

Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về chính sách nhà ở.

Đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về chính sách nhà ở. Nguồn: Internet
Đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về chính sách nhà ở. Nguồn: Internet

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị, Văn bản số 302/UBTVQH14-PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6099/VPCP-PL ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có các Văn bản số 1764/UBPL14; số 1765/UBPL14 ngày 16/10/2018; Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10151/VPCP-PL ngày 18/10/2018 đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung luật được phân công gửi đến Ủy ban Pháp luật chậm nhất là ngày 30/10/2018 để tổ chức nghiên cứu, thẩm tra.

Cụ thể, ngày 16/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2033/BXD-QLN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổng kết tình hình triển khai Luật Nhà ở năm 2014 về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.

Qua tổng hợp các ý kiến gửi về, Bộ Xây dựng nhận thấy hiện nay đã có một số chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách này cần phải được xem xét, cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận.

Mặt khác, Ban Tổ chức Trung ương cũng đang chủ trì xây dựng Đề án nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị (theo Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 13/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương).

Hiện nay, dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Đề án này đang được gửi lấy ý kiến để tiếp thu hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị (Văn bản số 6351-CV/BTCTW ngày 06/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương). Nội dung của Đề án cũng là cơ sở để hoàn thiện chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lộ trình cụ thể để thực hiện chính sách này.

Do đó, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sau khi Đề án do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì được Bộ Chính trị thông qua và ban hành Nghị quyết về vấn đề này, Bộ Xây dựng sẽ cập nhật, quán triệt và dự kiến các nội dung cụ thể sửa đổi Luật Nhà ở về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức để Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trưởng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.