Đến năm 2020, 100% thủ tục thực hiện một cửa quốc gia đều thu phí, lệ phí điện tử

PV.

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được Bộ Tài chính đề ra tại Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử. Nguồn: internet
Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử. Nguồn: internet

Cụ thể hóa mục tiêu

Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa quy trình, phát triển phần mềm, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo triển khai 100% các thủ tục hành chính theo kế hoạch chung của Chính phủ. Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử; Các chứng từ điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành cắt giảm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu xuống dưới 10%.

Năm 2019, trình Quốc hội Đề án thí điểm thực hiện Cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; Tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới; Triển khai đầy đủ Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo 1ộ trình mà Việt Nam đã cam kết.

05 nhóm giải pháp đồng bộ

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra và thực hiện hiệu quả Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện đồng bộ 05 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại, cụ thể:

Một là, thực hiện tốt công tác điều phối, tham mưu Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các bộ, ngành.

Hai là, triển khai và phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đáp ứng yêu cầu triển khai các thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch.

Ba là, thường xuyên hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các bộ, ngành trong việc thực hiện các thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Bốn là, tiếp tục hối hợp các bộ, ngành cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Năm là, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại.