Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP

PV.

Tiếp tục triển khai kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn tới, Quốc hội đặt mục tiêu, đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP
Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP

Nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường trái phiếu DN, Quốc hội đặt mục tiêu, đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Những nội dung liên quan đến thoái vốn, Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 nêu rõ, toàn bộ vốn Nhà nước tại các DN thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn Nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu DN, 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Hàng năm, cả nước có 30-35% DN có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hằng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Đến năm 2020, tỉ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt khoảng 25%, tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.

Đến năm 2020, giảm tỉ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4.