Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 5/2023

Thùy Linh

Trong tháng 5/2023, hàng loạt chính sách tài chính đã được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó nổi bật là các quy định liên quan đến phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước…

Mức thu mới về phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, Thông tư số 27/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Theo đó, mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định như sau: Công trình dân dụng, mức thu từ 0,019% - 0,165%; Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,022% - 0,19%; Công trình giao thông, mức thu từ 0,014% - 0,109%; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,121%...

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-27-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-thiet-ke-ky-thuat-567023.aspx

Quy định mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-28-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-tham-dinh-du-an-dau-tu-xay-dung-567013.aspx

Bãi bỏ quy định hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước về đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Bằng việc ban hành Thông tư số 29/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính đã bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 10/7/2023.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-29-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-lien-tich-225-2012-TTLT-BTC-BKHDT-BTTTT-567014.aspx

Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Có hiệu lực từ ngày 11/7/2023, Thông tư số 31/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Theo đó, Thông tư đã sửa đổi các quy định liên quan đến nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; quy định điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử lý, cải tạo, phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm của Nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực chi sự nghiệp bảo vệ môi trường…

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-02-2017-TT-BTC-kinh-phi-bao-ve-moi-truong-567650.aspx

Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch. Thông tư quy định nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bao gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các bộ, cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm... Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 14/7/2023.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-32-2023-TT-BTC-su-dung-kinh-phi-chi-thuong-xuyen-lap-tham-dinh-quy-hoach-567978.aspx