Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 4/2023

Thùy Linh

Tháng 4/2023, hàng loạt chính sách tài chính đã được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, nổi bật là hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí; giảm mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; Quy định kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững…

Tháng 4/2023, hàng loạt chính sách tài chính bắt đầu có hiệu lực.
Tháng 4/2023, hàng loạt chính sách tài chính bắt đầu có hiệu lực.

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí

Bằng việc ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí. Thông tư số 19/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2023.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 19/2023/TT-BTC

Giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2023, Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Theo đó, sẽ giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”. Cụ thể giảm 50% lệ phí từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng đối với: Tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự; tên miền cấp 2 khác; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn.

Ngoài ra, lệ phí đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính giảm từ 120.000 đồng xuống còn 50.000 đồng...

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 20/2023/TT-BTC

Quy định kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Có hiệu lực từ ngày 1/6/2023, Thông tư số 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Thông tư số 21/2023/TT-BTC quy định: Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 50.000 đồng/ha/5 năm. Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện 01 lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng.

Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng cụ thể như sau: Công ty lâm nghiệp: 300.000 đồng/ha/năm; ban quản lý rừng, UBND cấp xã: 100.000 đồng/ha/năm; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 300.000 đồng/ha/năm.

Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn, bản/năm cho cộng đồng dân cư vùng đệm của các khu rừng đặc dụng, bao gồm: các cộng đồng dân cư thôn, bản cư trú hợp pháp trong khu vực có ranh giới tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng hoặc nằm trong rừng đặc dụng.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 21/2023/TT-BTC

Bãi bỏ quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động văn học, báo chí

Thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020. Trong đó có những quy định liên quan đến đối tượng thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật và lĩnh vực báo chí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2023.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 22/2023/TT-BTC