Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 7/2023

Thùy Linh

Trong tháng 7/2023, hàng loạt chính sách tài chính đã được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó nổi bật là các quy định liên quan đến hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công…

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Có hiệu lực từ ngày 31/8/2023, Thông tư số 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung trong đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023 và 03 năm 2021-2023; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao; Các đơn vị sự nghiệp công lập; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 51/2023/TT-BTC

Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Ngày 17/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều chỉnh mức lương cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội và Hội và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 50/2023/TT-BTC

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2023.

Thông tư này quy định về việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tài sản công gồm: Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm theo quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 48/2023/TT-BTC

Bãi bỏ quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Có hiệu lực từ tháng 9/2023, Thông tư số 46/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 46/2023/TT-BTC