Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 6/2023

Thùy Linh

Trong tháng 6/2023, hàng loạt chính sách tài chính đã được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó nổi bật là các quy định liên quan đến phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mức phí thẩm định cấp phép lưu hành dược, mỹ phẩm…

Mức thu mới liên quan đến dữ liệu viễn thám quốc gia

Có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, Thông tư số 39/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, Thông tư quy định rõ mức thu phí với dữ liệu ảnh vệ tinh gốc xử lý mức 1A; dữ liệu ảnh vệ tinh đã xử lý nắn chỉnh hình học, quang phổ và đưa về hệ tọa độ sử dụng; dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1; dữ liệu ảnh viễn thám có các đặc tính kỹ thuật tương đương được thu nhận tại các trạm thu của các đối tác nước ngoài…

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://tapchitaichinh.vn/quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-va-su-dung-du-lieu-vien-tham-quoc-gia.html

Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2023/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương chủ trì tổ chức thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quy định tại khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh…

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://tapchitaichinh.vn/quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-kinh-phi-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc.html

Mức phí thẩm định cấp phép lưu hành dược, mỹ phẩm từ ngày 1/8/2023

Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Theo đó, phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm từ 500 nghìn đồng đến 11 triệu đồng/hồ sơ.

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng/hồ sơ, cơ sở, mặt hàng. Thông tư số 41/2023/TT-BTC nêu rõ, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://tapchitaichinh.vn/quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-linh-vuc-duoc-my-pham.html

Quy định mức chi cho các hoạt động bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: https://tapchitaichinh.vn/quy-dinh-co-che-tai-chinh-thuc-hien-boi-duong-can-bo-lanh-dao-quan-ly-bang-ngan-sach-nha-nuoc.html