Điểm mới trong chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Huy An

Ngày 16/9/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã ký Quyết định số 1927/QĐ-BTC công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Quyết định số 1927/QĐ-BTC công bố kèm theo 3 chế độ báo cáo định kỳ thay thế 03 chế độ báo cáo (số thứ tự 51, 52 và 53) tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cụ thể, 03 chế độ báo cáo định kỳ gồm: Báo cáo doanh thu bảo hiểm theo quý, năm (bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng) thay thế Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Báo cáo bồi thường bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng (định kỳ quý năm) thay thế Báo cáo bồi thường bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng (định kỳ năm) thay thế Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm tuân thủ thực hiện báo cáo theo tần suất hàng quý, hàng năm gửi báo cáo Bộ Tài chính.

Các chế độ báo cáo nêu trên được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022-NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Quyết định số 1927/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2022.