Điều kiện để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được vay lại vốn ODA

PV.

Nghị định 52/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/4/2017, có hiệu lực 15/6/2017, nêu rõ những quy định về điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được vay lại nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi từ Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định 52/2017/NĐ-CP quy định về cho vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để: Thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; Sử dụng làm phần đóng góp của địa phương trong các dự án hợp tác công tư; Việc sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật đầu tư công theo cơ chế ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương, vay vốn khẩn cấp đối phó với thiên tai, thảm họa không thuộc phạm vi Nghị định này.

Đối tượng áp dụng là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi, quản lý cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ.

Điều kiện để UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  được vay lại nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi từ Chính phủ gồm:

- Có dự án được phép huy động vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương (NSĐP) theo hợp tác đầu tư công, thuộc nhiệm vụ chi của NSĐP, thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với pháp luật.

- Tổng mức dư nợ vay của NSĐP tại thời điểm thẩm định không vượt quá hạn mức dư nợ của NSĐP.

- Không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.

- Nghĩa vụ trả nợ hàng năm của UBND cấp tỉnh với khoản vay lại vốn ODA , vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu NSĐP được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, bãi bỏ khoản 3 Điều 4; khoản 3 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 11; điểm a khoản 2 Điều 12 và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.