Doanh nghiệp hưởng lợi nhờ thực hành phương pháp Kaizen

Linh Nguyễn

Nhờ áp dụng phương pháp cải tiến liên tục Kaizen, một doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam hướng đến đào tạo các giải pháp, phương pháp cải tiến nâng cao năng suất.
Nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam hướng đến đào tạo các giải pháp, phương pháp cải tiến nâng cao năng suất.

Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhiều năm qua vấn đề lãnh đạo doanh nghiệp trăn trở nhiều nhất đó là nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao trình độ, năng lực và nhận thức của người lao động.

Với triết lý kinh doanh lấy con người là trung tâm và lấy sự phát triển con người là động lực phát triển doanh nghiệp, Công ty đã cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn của Viện Năng suất Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến Kaizen tại doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả tốt đẹp trên nhiều mặt, giá trị lớn nhất mà các khóa đào tạo mang lại đó là việc thay đổi tư duy và nhận thức của người lao động, làm cho họ thực sự trở thành lực lượng tiên phong thực hiện cải tiến năng suất.

Sau quá trình đào tạo, trình độ người lao động nâng lên đáng kể, người lao động được trang bị kiến thức về cải tiến năng suất thông qua phương pháp cụ thể, nắm chắc cả lý thuyết và được áp dụng trực tiếp trong sản xuất.

Nhận thức, ý thức của người lao động về trách nhiệm bản thân đối với việc cải tiến, nâng cao năng suất của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, người lao động đã nhận thấy vai trò của mình trong việc đưa ra các ý tưởng, giải pháp cải tiến, mạnh dạn, chủ động đưa ra sáng kiến, không còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

Quá trình sản xuất, người lao động đã có ý thức giữ gìn tài sản, bố trí sản xuất khoa học, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc. Thông qua thực hành tại doanh nghiệp, nhiều ý tưởng cải tiến được người lao động đề xuất đã phát huy hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp vào cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trình độ, tư duy của đội ngũ cán bộ quản lý cũng có những chuyển biến tích cực, từ việc quản lý người lao động theo tư duy truyền thống dựa trên quan hệ thứ bậc giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý đã có sự trao đổi, chia sẻ gần gũi hơn với người lao động, cùng đánh giá, phân tích, xử lý tháo gỡ khó khăn, hạn chế cùng nhân viên, có biện pháp cả về vật chất và tinh thần để khuyến khích người lao động sáng tạo, đổi mới trong sản xuất. Những sáng kiến, giải pháp có giá trị thực tiễn cao đã được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Cũng thông qua đào tạo, doanh nghiệp thấy rõ tầm quan trọng và vai trò của hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động, từ đó hình thành chính sách đào tạo nguồn nhân lực, có kế hoạch và lộ trình dài hạn để thực hiện. Sau quá trình thực hiện dự án tại doanh nghiệp, đội cải tiến Kaizen tiếp tục duy trì hoạt động, trở thành nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động cải tiến khác tại doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, con người là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển của mọi tổ chức. Trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người lao động chính là lực lượng nòng cốt tạo ra giá trị và lợi nhuận, là chủ thể trực tiếp sử dụng, vận hành, khai thác mọi nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như hiện thực hóa các ý tưởng của bộ máy lãnh đạo.

Chính vì vậy, trình độ, năng lực, khả năng tư duy và nhận thức của người lao động có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng đang trở thành xu thế tất yếu.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung đầu tư cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động, đặc biệt hướng đến đào tạo các giải pháp, phương pháp cải tiến nâng cao năng suất.