Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn chế độ kế toán

Theo chinhphu.vn

Ông Lê Hoàng Văn (TP. Hà Nội) hỏi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hay Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Văn cũng muốn biết, trường hợp áp dụng theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì có phải điều chỉnh, sửa đổi theo những nội dung thay đổi của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định đối tượng áp dụng như sau: “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình”.

Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/Đ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính hoặc Chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và phải thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán.

Trường hợp, doanh nghiệp lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/Đ-BTC thì không bắt buộc phải điều chỉnh, sửa đổi theo những nội dung thay đổi của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.