Doanh nghiệp triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới phải gửi báo cáo về Bộ Tài chính

Văn Thế

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ quý, năm bằng một trong các phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua hệ thống thư điện tử theo mẫu về Báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới và Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Đối với báo cáo quý, thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên kỳ báo cáo đến ngày 30 hoặc 31 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo quý chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với báo cáo năm, thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm.

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, ngoài các báo cáo nêu trên, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua hệ thống thư điện tử.