Đồng bộ các giải pháp quản lý khai thuế những tháng cuối năm 2022

Việt Dũng

Những tháng đầu năm 2022 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức song công tác quản lý khai thuế của ngành Thuế vẫn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phân cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đại diện Tổng cục Thuế, có được kết quả này là nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của các cấp lãnh đạo ngành Thuế cũng như sự chủ động tích cực, tìm hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ của từng công chức thuế và việc ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế.

Trong những tháng tới, để đạt được nhiệm vụ đề ra, toàn ngành Thuế tập trung rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vướng mắc về mặt pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trong đó, chú trọng thực hiện các quy định mới về khai thuế và xử phạt vi phạm hành chính về khai thuế tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử trên Cổng thông tin của ngành Thuế, Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó chú trọng việc mở rộng cung cấp các dịch vụ khai điện tử cho người nộp thuế là cá nhân; điện tử hóa hệ thống mẫu biểu mới ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai lập và gửi biên bản xử phạt vi phạm hành chính điện tử; Tiếp tục triển khai chức năng đáp ứng người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin; lập và gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ kiểm tra bằng phương thức điện tử; Hoàn thiện và ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ người nộp thuế; Đẩy mạnh điện tử hóa Quy trình quản lý kê khai, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế. 

Tổng cục Thuế cũng sẽ đẩy mạnh công tác hướng dẫn cơ quan thuế các cấp triển khai và xử lý các vướng mắc về khai thuế và quản lý khai thuế theo các văn bản pháp lý mới ban hành, như Thông tư số 80/2021/TT-BTC và các quy trình quản lý thuế mới.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ hoàn thiện và ban hành Đề án tăng cường công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, Chế độ kế toán thuế, Thống kê thuế và triển khai nội dung theo lộ trình tại Đề án.

Toàn Ngành cũng tiếp tục theo sát và chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19; ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Nga và Ukraine; Triển khai hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, xử lý gia hạn thuế, giảm thuế theo phương thức tự động; các quyết sách của Quốc hội, Chính phủ trong lĩnh vực thuế; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn các Cục Thuế, Chi cục Thuế  về vấn đề nghiệp vụ mới phát sinh; Đẩy mạnh phối hợp xử lý kịp thời vướng mắc của địa phương khi triển khai các quy định mới.

Tiếp tục nâng cấp ứng dụng để đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý của cơ quan thuế, triển khai chức năng đáp ứng người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, lập và gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử... Thường xuyên nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xử lý tự động đáp ứng các yêu cầu về hỗ trợ kê khai thuế của người nộp thuế và quản lý khai thuế của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị cục Thuế các địa phương, chủ động nghiên cứu, triển khai các quy định mới đã được ban hành và các hướng dẫn triển khai của Tổng cục, kịp thời phản ánh về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và kế toán thuế) những vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý để được hỗ trợ giải quyết; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về thời hạn kê khai, đặc biệt là với người nộp thuế mới ra kinh doanh.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc lập và gửi biên bản xử phạt vi phạm hành chính điện tử đối với hành chậm nộp hồ sơ khai thuế. Chủ động triển khai rà soát các thông tin liên hệ như: Thư điện tử, số điện thoại liên hệ… của người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử, đảm bảo thông tin liên hệ đầy đủ, chính xác để khi gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử. Hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế trong việc tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính điện tử của cơ quan thuế...