Đồng bộ và toàn diện cải cách thủ tục hành chính ngành Tài chính


Triển khai các nhiệm vụ Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính, năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành các chương trình, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ nhằm triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC) một cách đồng bộ và toàn diện.

Tiếp tục rà soát để đề xuất trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhằm tạo nhiều thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nguồn: Internet.
Tiếp tục rà soát để đề xuất trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhằm tạo nhiều thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nguồn: Internet.

Bãi bỏ 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm

Theo đó, ngay từ cuối năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 (Quyết định số 2414/QĐ-BTC ngày 26/12/2018) và kế hoạch CCHC giai đoạn 2019 – 2020 (Quyết định số 2403/QĐ-BTC ngày 25/12/2018 và ).

Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ Tài chính được cụ thể hoá thành 116 nhiệm vụ  theo 7 nội dung, đảm bảo yêu cầu tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính đã đề ra 83/116 nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng đầu năm. Tính đến ngày 14/6/2019, đã hoàn thành 41 nhiệm vụ, 06 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện và triển khai 36 nhiệm vụ thường xuyên

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 09/01/2019 và Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 09/01/2019).

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Bộ Tài chính được cụ thể thành 04 nhóm giải pháp và 124 sản phẩm đầu ra với tiến độ thực hiện cụ thể trong năm 2019 và giai đoạn 2019-2021, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện các chỉ số về nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới và chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Triển khai kế hoạch, bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách TTHC tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu kiểm soát TTHC. 

Nhờ đó, qua 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực tài chính với mục đích hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Tính từ 01/01/2019 đến hết ngày 14/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 06 Quyết định, công bố bãi bỏ 21 TTHC, sửa đổi, bổ sung 16 TTHC và ban hành mới 09 TTHC trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 102 TTHC thuộc 08 lĩnh vực quản lý 

Về triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện của Bộ (kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-BTC ngày 01/10/2018).

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2432/QĐ-BTC phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa (Bộ phận Một cửa); Quyết định số 2460/QĐ-BTC ban hành Quy chế giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa tại Bộ Tài chính; Quyết định số 2461/QĐ-BTC về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính. Đến ngày 10/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BTC về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt danh mục 102 TTHC thuộc 08 lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Hiện nay, mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa được triển khai thực hiện tại trụ sở cơ quan Bộ. Đồng thời, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại Bộ Tài chính đáp ứng các yêu cầu, kỹ thuật phục vụ cán bộ công chức trong thực hiện giải quyết TTHC.

Việc cắt giảm, đơn giản hoá TTHC cũng như triển khai cơ chế một cửa trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài chính đã góp phần tiết kiệm thời gian thực hiện các TTHC cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện TTHC;

Theo đó, mọi quy trình giải quyết TTHC đều được công khai, minh bạch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận, đồng thời có thể kiểm tra, giám sát được hoạt động của cơ quan nhà nước; TTHC được quy định cụ thể từng bước thực hiện, giảm bớt các bước trung gian, không cần thiết, tăng tính phối hợp, kế thừa kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước; được ứng dụng xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc, gặp gỡ giữa cá nhân, tổ chức, loại bỏ thái độ nhũng nhiễu, tư duy cửa quyền của một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC.

Cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc 13 ngành nghề

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính nhằm cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc 13 ngành nghề (trong đó: cắt giảm 47 điều kiện và đơn giản hoá 70 điều kiện). Ngày 23/5/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 5929/BTC-VP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về danh mục 323 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ Tài chính sau khi thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá trong năm 2018.

Ngoài ra, Bộ Tài chính trình đã Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát, hải quan nhằm cắt giảm, đơn giản 19 điều kiện, hiện nay đang hoàn thiện theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đang dự thảo trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhằm cắt giảm, đơn giản 05 điều kiện (hiện đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định).

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để đề xuất trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhằm tạo nhiều thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.