Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương:

Đồng lòng, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới


Xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc. Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, nối tiếp truyền thống đoàn kết, thống nhất, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương đồng lòng, chung sức, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 24/12/2021).
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 24/12/2021).

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng

2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025, là năm có nhiều sự kiện chính trị và ngày lễ lớn của Đất nước nói chung và ngành Tài chính nói riêng.

Sắt son niềm tin với Đảng và kỳ vọng về những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương (KBNN) đã phối hợp với chính quyền đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính; tổ chức đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Tài chính.

Lũy kế thu NSNN trong cân đối năm 2021 ước đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán năm 2021; trong đó: Thu ngân sách trung ương ước đạt 106,7% so với dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 128,2% so với dự toán năm 2021.

Về kiểm soát chi thường xuyên, hệ thống KBNN thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Kiểm soát chi đầu tư qua hệ thống KBNN đạt 74,7% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao.

Cùng với quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan KBNN kịp thời tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Đảng ủy Bộ Tài chính, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách có liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được Đảng ủy cơ quan KBNN sát sao, nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữvững lập trường, tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Cấp uỷ Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thông qua việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan KBNN cũng chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng đối với đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy; đấu tranh, nhằm ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đảm bảo giữvững sự ổn định trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy cơ quan KBNN chỉ đạo mỗi đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; gắn với việc học tập và làm theo Bác với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục văn minh, văn hóa nghề Kho bạc, thực hiện 10 điều kỷ luật của Ngành và 6 tiêu chí đạo đức, lối sống cán bộ, công chức KBNN…

Tạo xung lực mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự đổi mới của Đảng, Đảng ủy cơ quan KBNN đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 gồm: 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trở lên; 100% cấp ủy chi bộ và 100%, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Trên 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trên, thời gian tới, Đảng ủy cơ quan KBNN yêu cầu các chi bộ trực thuộc tăng cường đổi mới hình thức, phương thức sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, nhằm tạo nên xung lực mới trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ cơ quan KBNN chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

Một là, tập trung nguồn lực để xây dựng các đề án, chính sách và các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyên môn.

Hai là, tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ba là, hoàn thành kế hoạch huy động vốn, đáp ứng nhu cầu của NSNN; quản lý ngân quỹnhà nước an toàn, hiệu quả, chủ động, công khai, minh bạch.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, thông suốt; cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ điều hành NSNN.

Năm là, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáu là, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bảy là, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tám là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Theo Bùi Công - Hoàng Tịnh/Thông tin Công tác Đảng số 01/2022