Dự thảo quy trình thẩm định mới đối với cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Trong đó quy định về quy trình thẩm định cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự thảo nêu rõ về nguyên tắc về quy trình thẩm định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, như sau:

Thứ nhất, địa phương gửi báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án kèm hồ sơ thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 (trừ các tài liệu quy định tại điểm b) khoản 1 Điều 27 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018), đồng gửi Bộ Tài chính công văn đề nghị thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương.

Thứ hai, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo kết quả thẩm định cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

Thứ ba, sau khi dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc cho vay lại cùng với việc đàm phán, ký kết thỏa thuận vay theo quy định tại Nghị định về quản lý nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Thứ tư, trường hợp chương trình, dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi các tài liệu thẩm định quy định tại điểm b) khoản 1 Điều 27 Nghị định Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 cho Bộ Tài chính để cập nhật lại khả năng trả nợ của ngân sách địa phương.

Thứ năm, trường hợp kết quả cập nhật lại cho thấy ngân sách địa phương không đủ khả năng trả nợ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đàm phán, ký kết khoản vay nước ngoài. Trường hợp kết quả cập nhật lại cho thấy ngân sách địa phương đủ khả năng trả nợ, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc cho vay lại và quyết định việc đàm phán, ký kết thỏa thuận vay theo quy định tại Nghị định về quản lý nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.  

Xem nội dung dự thảo tại đây: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP