Được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ trong trường hợp nào?

Theo chinhphu.vn

Tháng 10/2013, ông Trần Hữu Phước được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung cấp nghề, thời hạn 5 năm. Tháng 2/2015, trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên sáp nhập, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Ông Phước hỏi, ông được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiệu trưởng với thời gian bao lâu?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Mục II, Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chứcnhư sau:

Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn thì được giữ mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ.

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ mới thấp hơn mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ mà không thuộc diện luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc ngày được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo mới; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo mới.

Trường hợp ông Trần Hữu Phước từ tháng 10/2013 được UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường trung cấp nghề. Tháng 2/2015, trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên sáp nhập, ông Phước được bổ nhiệm chức danh phó giám đốc trung tâm, có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn mức phụ cấp chức vụ hiệu trưởng của trường trung cấp nghề trước đây.

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Mục II, Thông tư số 02/2005/TT-BNV, ông Phước được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh hiệu trưởng trong 6 tháng kể từ ngày được bổ nhiệm giữ chức danh phó giám đốc trung tâm; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo mới.