CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Phát triển đô thị xanh - Xu thế tất yếu

Phát triển đô thị xanh - Xu thế tất yếu

Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam ở mức thấp, chỉ từ 2 - 3 m2/người, trong khi chỉ tiêu xanh tối thiểu của Liên Hợp quốc là 10 m2/người và chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới từ 20 - 25m2/người. Từ thực tế này, việc phát triển đô thị theo hướng xanh là xu thế tất yếu để giải quyết những thách thức lớn trong quá trình phát triển đô thị.
Giải pháp xanh cho nền kinh tế bền vững

Giải pháp xanh cho nền kinh tế bền vững

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một giải pháp xanh cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Phát triển KTTH không chỉ là tái sử dụng chất thải, coi chất thải là tài nguyên mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách có tính toán từ trước, giúp đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sử dụng khôn khéo đất ngập nước để bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên

Sử dụng khôn khéo đất ngập nước để bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên

Đất ngập nước có chức năng và vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của quốc gia và là nguồn sinh kế của các cộng đồng người dân địa phương, nhưng cũng là khu vực dễ bị tổn thương bởi sự phát triển kinh tế - xã hội quá mức, ô nhiễm môi trường và khai thác tận diệt. Để bảo vệ vùng đất ngập nước, Việt Nam đã và đang nỗ lực trong xây dựng hệ thống thể chế, chính sách cũng như triển khai bảo vệ bằng những hành động thực tiễn.
Kinh nghiệm của Trung Quốc về lồng ghép bảo tồn đất ngập nước trong quản lý ngành, lĩnh vực

Kinh nghiệm của Trung Quốc về lồng ghép bảo tồn đất ngập nước trong quản lý ngành, lĩnh vực

Trong những năm qua, Trung Quốc đã thực hiện lồng ghép bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước (ĐNN) vào xây dựng chính sách và quá trình quy hoạch, lập kế hoạch phát triển tổng thể cũng như cho các ngành. Điều này đã giúp bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN. Từ kinh nghiệm triển khai của Trung Quốc trong thực hiện lồng ghép bảo tồn đất ngập nước có thể rút ra bài học cho Việt Nam.
Các giá trị kinh tế của đất ngập nước

Các giá trị kinh tế của đất ngập nước

Thực tiễn cho thấy, đất ngập nước càng khẳng định rõ vai trò và giá trị kinh tế của chúng đối với sự phát triển của quốc gia. Đất ngập nước là nguồn sống của một bộ phận khá lớn người dân Việt Nam, mang lại lợi ích và giá trị to lớn về kinh tế, đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.