Giải đáp chính sách thuế tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo tapchithue.com.vn

Trả lời Công văn số 2257/CT-KK&KTT ngày 14/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về tiền lãi phát sinh từ thuế TNDN hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ, ngày 30/5/2016 Tổng cục Thuế có Công văn 2343/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

Căn cứ Khoản 5, Khoản 6, Điều 5, Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của BộTài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN;

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về Khai thuế TNDN,

Đối với tiền lãi phát sinh tương ứng số thuế TNDN thu hồi do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ không sử dụng hết, DN thực hiện kê khai trên chỉ tiêu D3 - thuế TNDN phải nộp khác của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm và nộp vào tiểu mục thuế TNDN.