Giải đáp về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa của nhà thầu nước ngoài

PV.

Tổng cục Thuế cho biết: Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh.

Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo.
Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo.
Đó là nội dung được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn số 2980/TCT-CS ngày 6/7/2017 đối với những vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế nộp thừa của nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ phí bảo lãnh tiền vay.
Công văn nêu rõ, căn cứ quy định tại Điều 34 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định chung về khai bổ sung hồ sơ khai thuế: “1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”
Bên cạnh đó, quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế: “Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.
Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn đã thực hiện việc khai thuế theo tỷ lệ thuế TNDN đối với phí bảo lãnh tiền vay là 10%; nhưng theo hướng dẫn tại Công văn số 2510/TCT-CS thì tỷ lệ thuế TNDN đối với phí bảo lãnh tiền vay là 5% (phí bảo lãnh tiền vay là thu nhập từ cung cấp dịch vụ) thì Công ty thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ thuế TNDN theo đúng hướng dẫn.
Đề nghị Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn liên hệ với Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để được hướng dẫn cụ thể về việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế TNDN và hoàn thuế TNDN nộp thừa của Nhà thầu nước ngoài theo đúng quy định.