Giải đáp về thu phí hải quan

Theo mof.gov.vn

Trả lời một số vướng mắc của Hiệp hội CAPEC Việt Nam về việc nộp phí hải quan hướng dẫn trong hai Thông tư số 191/2015/TT-BTC và Thông tư số 274/2016/TT-BTC, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết tại Văn bản số 3177/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Một là, về quy định áp dụng thời điểm từ ngày 31/12/2016 trở về trước:

- Theo quy định tại Điều 6, Điều 14 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 14/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thì:

+ Hàng hóa xuất khẩu được mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu có trị giá thấp thuộc nhóm 2 là hàng hóa xuất khẩu có trị giá dưới 5 triệu đồng Việt Nam (5.000.000 đồng) và không có thuế xuất khẩu, trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành.

+ Lệ phí hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 45 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và định mức theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC.

- Để triển khai thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 5/4/2017 Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2736/TCHQ-GSQL không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Hai là, quy định áp dụng thời điểm từ ngày 1/1/2017:

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017) thì: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá trên 1.000.000 đồng phải nộp phí hải quan.

Ba là, về kiến nghị của Hiệp hội:

Tổng cục Hải quan xin ghi nhận ý kiến của Quý Hiệp hội để xem xét khi sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến định mức hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh. Tổng cục Hải quan xin tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của đơn vị trong công tác hải quan.

Đối với việc xây dựng Thông tư số 274/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh các đơn vị liên quan, đồng thời công khai lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Trong các ý kiến tham gia không có ý kiến về định mức miễn phí hải quan.