Hải quan triển khai 45 nhóm hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 762/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017.

Rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nguồn: PV.
Rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nguồn: PV.

Theo đó, ngành Hải quan sẽ triển khai 45 nhóm hoạt động cải cách, hiện đại hóa. Một số hoạt động trọng tâm như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, pháp luật về thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK; nội luật hóa và triển khai thực hiện các Hiệp định theo lô trình Việt Nam đã ký kết; rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, tổ chức, DN khi tiếp cận, giải quyết các dịch vụ công;

Chuẩn hóa quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu cầu nghiệp vụ để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại; xây dựng bổ sung hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS chưa triển khai được; hoàn thành việc nâng cấp một số hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh đáp ứng yêu cầu quy định mới; thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển.

Bên cạnh đó, năm 2017 ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN; các hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa XK, NK và hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, sẽ xây dựng mô hình địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung cho nhiều chi cục hải quan; chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS;

Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành; phối hợp với bộ, ngành đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành theo phương pháp mới; xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phân luồng quyết định kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK”.

Cùng với đó, ngành Hải quan sẽ mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử; hàng năm giảm tỷ lệ kiểm tra luồng Vàng; công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh báo, công khai lý do DN bị phân luồng; xây dựng môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng DN.

Ngành Hải quan cũng thực hiện nhiều hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện liêm chính hải quan…