Giải đáp vướng mắc về chứng chỉ hành nghề kế toán viên

TCTC (Tổng hợp)

Tôi thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề năm 2015, năm 2016 tôi nhận được chứng chỉ. Vậy cho tôi hỏi là tôi có được đăng ký hành nghề trong cả năm 2016 (Từ 01/01/2016 - 31/12/2016) hay không? Nếu không thì tôi được đăng ký hành nghề kể từ thời điểm nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Tại mục 1.1, 1.2 khoản 1 Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán quy định:

“1.1. Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính ủy quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).

1.2. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên...”

Căn cứ vào quy định trên, Quý độc giả có chứng chỉ hành nghề kế toán đồng thời thỏa mãn các điều kiện đăng ký hành nghề kế toán thì được đăng ký hành nghề kế toán kể từ thời điểm nhận được chứng chỉ hành nghề kế toán và được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp.