Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nông nghiệp đạt gần 64% kế hoạch

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, giải ngân thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tập trung của ngành ước đạt 4.625 tỷ đồng, bằng 63,68% kế hoạch.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) cho biết, tổng số vốn kế hoạch năm 2016 được giao: 7.262,47 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 2.609,77 tỷ đồng, vốn ngoài nước 4.652,7 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT), từ tháng 1 đến tháng tháng 6, tổng số vốn kế hoạch năm 2016 được giao 6.736,345 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn này đã được Chính phủ bổ sung thêm 3 đợt trong năm 2016, nâng tổng số vốn kế hoạch năm 2016 được giao là 7.262,47 tỷ đồng từ tháng 7.

Với tổng số vốn này, Bộ NN&PTNT đã có văn bản về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và thông báo vốn cho các chủ đầu tư về việc phân bổ vốn để các chủ đầu tư có thể triển khai thực hiện.

Kết quả khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách tập trung 9 tháng ước đạt 4.625 tỷ đồng, bằng 63,68% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 1.232,65 tỷ đồng; vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 3.392,35 tỷ đồng.

Cùng với đó, trong năm 2016, Bộ NN&PTNN được giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 4.052,52 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân ước đạt 2.635,33 tỷ đồng, bằng 65,03% kế hoạch.