Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 8 tỷ đồng chi sai quy định

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trong 2 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 90.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 7.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 8 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 8 tỷ đồng chi sai quy định. Nguồn: Internet
Trong 2 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 8 tỷ đồng chi sai quy định. Nguồn: Internet

Riêng trong tháng 2/2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 40.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 3.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 2 tỷ đồng.

Trong công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 28/2/2014 chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN là 22.000 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 17.500 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 1.500 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 3.000 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 20 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cáo hơn giá trúng thầu, sai số hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Bên cạnh đó, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 51.889,1 tỷ đồng. Riêng tháng 2/2014, huy động trái phiếu Chính phủ đạt 26.000 tỷ đồng.