Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Việt Hoàng

Ngày 30/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Năm 2023, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về thuế, phí... sẽ tương tự năm 2022, nhưng sẽ được điều chỉnh phù hợp thực tế.
Năm 2023, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về thuế, phí... sẽ tương tự năm 2022, nhưng sẽ được điều chỉnh phù hợp thực tế.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP, Chính phủ quyết giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chính phủ giao Bộ Tài chính sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ký Quyết định quy định cụ thể việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Trước đó, để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Nghị quyết số 11/NQ-CP quy định giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyển dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo Bộ Tài chính, năm 2022, số tiền thuê đất được giảm 30%, khoảng 3.500 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Tổng số tiền hỗ trợ từ các chính sách tài khoá cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm ngoái khoảng 233.000 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2023 chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về thuế, phí... sẽ tương tự năm 2022, nhưng sẽ được điều chỉnh phù hợp thực tế.