Giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

Theo Khánh Linh/baochinhphu.vn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Giám sát quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán: Chấp thuận, hạn chế, đình chỉ, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.
Giám sát quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán: Chấp thuận, hạn chế, đình chỉ, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.

Dự thảo nêu rõ về phương thức giám sát của UBCKNN. Theo đó, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCKVN) và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (TCTLKCK) theo quy định; phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán của SGDCKVN và công ty con, TCTLKCK.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hằng năm, UBCKNN thực hiện kiểm tra định kỳ SGDCKVN và công ty con, TCTLKCK và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Về nội dung giám sát, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với SGDCKVN và công ty con về các hoạt động nghiệp vụ sau:

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán: Tổ chức bộ máy, hoạt động vận hành hệ thống các thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, dữ liệu giao dịch; xây dựng, quản lý bộ chỉ số thị trường và các hoạt động khác có liên quan.

Giám sát trực tiếp hoạt động giao dịch chứng khoán tại từng khu vực thị trường được giao quản lý, vận hành. Tổ chức đấu giá, đấu thầu chứng khoán.

Quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán: chấp thuận, hạn chế, đình chỉ, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; giám sát đối với chứng khoán bị kiểm soát, cảnh báo và tạm ngừng giao dịch; việc xử lý đối với vi phạm của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật và theo quy chế của SGDCKVN.

Giám sát đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Theo dự thảo, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với TCTLKCK về các hoạt động nghiệp vụ sau:

Chấp thuận, thu hồi Giấy chứng nhận  thành viên lưu ký, thu hồi giấy chứng nhận thành viên bù trừ cơ sở; hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ; giám sát việc duy trì điều kiện đăng ký thành viên lưu ký, thành viên bù trừ phái sinh; giám sát việc thực hiện quyền của TCTLKCK đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ.

Đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký chứng khoán; cấp, quản lý mã chứng khoán; thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán; chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

Mở, quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán; ký gửi, rút, chuyển khoản, phong tỏa, giải tỏa chứng khoán.

Cấp, quản lý mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc tổ chức thực hiện hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán; sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn thanh toán, từ chối thế vị giao dịch của thành viên bù trừ và loại bỏ thanh toán giao dịch/chuyển sang thanh toán bằng tiền; lập, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán; lập, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ, trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ…