Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định nào?

PV.

Từ ngày 01/03/2018, hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/12/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử trên thị trường chứng khoán và các hoạt động khác liên quan đến giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Thông tư số 134/2017/TT-BTC áp dụng đối với các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch và hoạt động trên thị trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử, bao gồm: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên thị trường trái phiếu hoặc thị trường chứng khoán phái sinh, ngân hàng giám sát, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ; nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân khác tham gia giao dịch và hoạt động trên thị trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử.

Xác định rõ yêu cầu dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật

Tại Thông tư 134/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính đưa ra các quy định mới về yêu cầu dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trữ dữ liệu đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Một trong các điểm mới của Thông tư cần lưu ý đó là quy định giao dịch chứng khoán trực tuyến phải có các giải pháp xác thực có độ an toàn tối thiểu tương đương giải pháp xác thực hai yếu tố trở lên, bao gồm: Giải pháp xác thực hai yếu tố; giải pháp xác thực sử dụng chứng thư số; các giải pháp xác thực khác được pháp luật cho phép và phù hợp với các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với yêu cầu trên, Thông tư số 134/2017/TT-BTC yêu cầu, khi đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và cung cấp tối thiểu các thông tin sau: Số tài khoản giao dịch, thông tin xác thực hai yếu tố. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp được so khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Nhà đầu tư được lựa chọn giải pháp xác thực do tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và được đăng ký lại giải pháp xác thực khi có nhu cầu.

Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin điện tử

Không những xác định rõ các yêu cầu về kỹ thuật mà Thông tư số 134/2017/TT-BTC còn quy định rõ trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin điện tử, cụ thể tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin điện tử phải tạo lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet đóng vai trò như một cổng vào cho dịch vụ trao đổi thông tin điện tử; Bảo mật thông tin cho các đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống trao đổi thông tin điện tử; Ban hành quy chế hướng dẫn về dịch vụ trao đổi thông tin điện tử.

Đối tượng tham gia trao đổi thông tin điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ và thực hiện theo quy chế hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin điện tử. Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư số 134/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành, các công ty chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trước ngày Thông tư số 134/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật, yêu cầu về xác thực và lưu trữ dữ liệu theo quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2018 và thay thế Thông tư số 87/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.