Giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Thu An

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 807/QĐ-TTg giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2023.

Thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 là 514.361.909 triệu đồng.
Thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 là 514.361.909 triệu đồng.

Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 thực hiện như sau:

- Mức chi phí quản lý BHXH năm 2023 bằng 1,47% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH.

- Mức chi phí quản lý BHTN năm 2023 bằng 1,47% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ Quỹ BHTN.

- Mức chi phí quản lý BHYT năm 2023 bằng 3,38% tiền đóng BHYT, được trích từ Quỹ BHYT.

Bên cạnh mức chi trên, tại Quyết định số 807/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao chỉ tiêu thu, chi BHXH, BHTN, BHYT năm 2023.

Cụ thể, thu BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 là 514.361.909 triệu đồng. Tổng chi BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 là 379.676.710 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động thực hiện rà soát, tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết trong phạm vi các nội dung chi phí quản lý được giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh dự toán giữa nhiệm vụ chi hoạt động bộ máy và chi thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính.

Thu, chi trả chế độ, thanh tra, kiểm tra được giao năm 2023, giữa các đơn vị, giữa các nhiệm vụ chi trên trong cùng đơn vị và điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ chi từ chi phí quản lý trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam và các cơ quan có liên quan, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi đã được Hội đồng quản lý BHXH thông qua.

Việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.

Chi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT và BHTN thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về thông tin và số liệu báo cáo, đề xuất.