Gỡ vướng chính sách thuế trong hoạt động mua bán với doanh nghiệp chế xuất

PV.

Mới đây, Tổng cục Hải quan có nhận được phiếu hỏi của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về thủ tục hải quan và chính sách thuế khi mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về việc này, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

Về thủ tục, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện việc mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất này để bán trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất khác, phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT năm 2013 của Bộ Công Thương.

Thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, được hướng dẫn tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ, điểm c mục 3 phần II Thông tư 04/2007/TT-BTM năm2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Liên quan đến chính sách thuế, theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Trường hợpPanasonic Việt Nam khi nhập khẩu hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất đã thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối và quyền xuất khẩu thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh; khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất hoặc bán ra nước ngoài thì được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Về thuế GTGT, Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, Panasonic Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ doanh nghiệp theo quyền nhập khẩu thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định pháp luật về thuế GTGT.

Khi doanh nghiệp nội địa xuất khẩu chính số hàng hóa đó cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (nếu thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu, doanh nghiệp được hoàn trả hoặc được khấu trừ thuế đầu vào.