Hải quan Bình Dương gắn công tác nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

Tiến Dũng

Những năm qua, Hải quan Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học. Cục Hải quan Bình Dương đã đăng ký, thực hiện các đề tài, đề án có giá trị thực tiễn với đặc thù riêng tại đơn vị cũng như phù hợp với định hướng nghiên cứu của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan BÌnh Dương luôn tiên phong trong việc vừa làm vừa nghiên cứu
Cục Hải quan BÌnh Dương luôn tiên phong trong việc vừa làm vừa nghiên cứu

Với việc thực hiện các đề tài ở cấp độ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương đã từng bước gặt hái được một số thành công trong công tác nghiên cứu, là một trong những Cục Hải quan tiên phong trong việc vừa làm vừa nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng cao, phù hợp với định hướng và xu thế phát triển hiện nay.

Trong năm 2017 với đề tài: Nâng cao hiệu quả chống gian lận qua số lượng và chính sách mặt hàng trong khai báo hải quan, mã đề tài 04-N2017 do Phó Cục trưởng ThS. Dương Hồng Hạnh chủ trì thực hiện trong năm 2017 và hoàn thành năm 2018.

Trong năm 2019 với đề tài Chống gian lận thương mại qua kho ngoại quan trong bối cảnh tác động của cuộc xung đột thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đối với Việt Nam, mã đề tài 05-N2019  do  Phó Cục trưởng ThS. Dương Hồng Hạnh chủ trì thực hiện trong năm 2017 và hoàn thành năm 2018.

Kết quả nghiên cứu của hai đề tài trên đã nêu ra và phân tích mang tính xuyên suốt từ cơ sở pháp lý, thực trạng, những thuận lợi, tồn tại và hạn chế của ngành Hải quan trong việc kiểm soát hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại qua số lượng, chính sách mặt hàng và qua kho ngoại quan, đề tài đã đưa ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm hạn chế tối đa các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đưa ra các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền với mục đích xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan ngày càng minh bạch, đáp ứng được nhu cầu đổi mới và cải cách thủ tục hành chính.

Qua kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu kỳ vọng đóng góp cho các nhà hoạch định chính sách có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình đưa thủ tục hải quan của Việt Nam từng bước hội nhập. Trước mắt là việc nội luật hóa các quy định về thủ tục hải quan trong các Công ước, Hiệp ước mà Việt Nam đã tham gia;

Sau đó là hài hòa với các quy định được nêu tại Công ước Kyoto sửa đổi, đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dựng Hải quan Việt Nam hội nhập và phát triển.

Các kết quả nghiên cứu do Cục Hải quan Bình Dương thực hiện được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Với bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 như hiện nay, Tổng cục Hải quan đang đẩy nhanh việc xây dựng Hệ thống hải quan thông minh. Dự kiến Hệ thống này sẽ thay thế các Chương trình và Hệ thống hải quan hiện nay, điều này sẽ làm thay đổi nhiều về phương pháp và cách thức quản lý nhà nước về hải quan.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Cục Hải quan Bình Dương đã đề xuất Tổng cục Hải quan thực hiện nghiên cứu đề tài: Giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về hải quan tại Cục Hải quan  Bình Dương giai đoạn 2022–2025.

Đề tài dự kiến sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm 2022, kết quả nghiên cứu dự kiến của đề tài là đưa ra các dự báo về sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Bình Dương trong giai đoạn 2022–2025 kết hợp với việc đánh giá các tác động của các đề án, chính sách mới. Từ đó, Cục Hải quan Bình Dương đưa ra các giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phù hợp với tình hình mới.