Hải quan Bình Dương đẩy nhanh xây dựng nghiệp vụ hệ thống Hải quan thông minh

Tiễn Dũng

Với tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm cao, đến nay 09 bài toán nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Giám sát quản lý do Cục Hải quan Bình Dương làm đơn vị chủ trì đã bước đầu được định hình. Dự kiến, ngày 03/8/2021, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức họp trực tuyến để lấy ý kiến tham gia đóng góp, xây dựng đối với các bài toán thuộc lĩnh vực quản lý, giám sát kho ngoại quan và kho CFS.

Nhóm xây dựng các bài toán sở  hữu trí tuệ trình bày Mô hình tại buổi họp trực tuyến.
Nhóm xây dựng các bài toán sở hữu trí tuệ trình bày Mô hình tại buổi họp trực tuyến.

Ngay khi nhận được sự phân công từ Tổng cục Hải quan theo Công văn số 3435/TCHQ-VP ngày 08/7/2021, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và cần bắt tay vào thực hiện ngay. Thời hạn hoàn thành được đưa ra là trước ngày 10/8/2021. Nhằm sớm đạt được mục tiêu đề ra, Cục Hải quan Bình Dương đã thành lập các nhóm chuyên gia và bắt tay ngay vào việc rà soát, xây dựng các bài toán nghiệp vụ được Tổng cục Hải quan giao là đơn vị chủ trì.

Sau hơn 01 tuần tập trung làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đến nay 09 bài toán nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Giám sát quản lý do Cục Hải quan Bình Dương làm đơn vị chủ trì đã bước đầu được định hình.

Trong 02 buổi họp trực tuyến ngày 26 và ngày 27/7/2021 về việc lấy ý kiến tham gia xây dựng, góp ý về các bài toán thuộc lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan Bình Dương đã nhận được rất nhiều ý kiến tham gia góp ý khá chi tiết và cụ thể tại từng quy trình nghiệp vụ từ Cục Giám sát quản lý và các Cục Hải quan tỉnh/thành phố.

Tại buổi họp trực tuyến về các bài toán thuộc lĩnh vực xuất xứ, một số ý kiến đóng góp đã được đưa ra thảo luận như: có nên chia việc xác định trước xuất xứ thành 02 quy trình theo hàng nhập khẩu và theo hàng xuất khẩu hay không? Việc xác định quy trình sản xuất giản đơn để hệ thống tự xác định hay cần có sự phê duyệt, kiểm tra, xác định lại của công chức?…

Tại buổi họp trực tuyến về các bài toán thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các đơn vị đã thảo luận rất sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp được ghi nhận, tiếp thu như: Cần bổ sung chức năng báo cáo thống kê để phục vụ khai thác thông tin, dữ liệu khi cần; Cần số hóa thông tin đầu vào của hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát quyền sở hữu trí tuệ; Cần số hóa thông tin đầu vào của hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát quyền sở hữu trí tuệ để hệ thống tự động rà soát, xử lý và phản hồi cho người nộp đơn; Cần làm rõ vấn đề chấm dứt hồ sơ kiểm tra giám sát đối với trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có thông báo hủy bỏ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã cấp cho người nộp đơn đề nghị? Hệ thống sẽ thực hiện như thế nào đối với trường hợp này?...

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Cục Hải quan Bình Dương và các Cục Hải quan tỉnh/thành phố đã có nhiều ý kiến tham gia xây dựng, góp ý nhằm giúp cho các bài toán vừa sát với thực tiễn công tác, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi cao khi đưa các bài toán vào xây dựng mô hình Hải quan thông minh. Điều này cho thấy sự quyết tâm Cục Hải quan  Bình Dương cũng như sự quan tâm và tham gia tích cực của các Cục Hải quan tỉnh/thành phố trong việc xây dựng mô hình hải quan thông minh.

Dự kiến ngày 03/8/2021, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức họp trực tuyến để lấy ý kiến tham gia đóng góp, xây dựng đối với các bài toán thuộc lĩnh vực quản lý, giám sát kho ngoại quan và kho CFS.