Hải quan Bình Dương: Hoàn thành quy trình nghiệp vụ để xây dựng hải quan thông minh

PV.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, phù hợp với chuẩn mực, kết nối và chia sẽ thông tin, Tổng cục Hải quan đã triển khai Đề án tái thiết kế Hệ thống công nghệ thông tin định hướng xây dựng mô hình quản lý Hải quan thông minh.

Lộ trình triển khai từ năm 2021-2025 (dự kiến thí điểm năm 2022), với yêu cầu bài toán nghiệp vụ quy mô dự kiến lên tới 12.700 chức năng, bao gồm tất cả các lĩnh vưc nghiệp vụ: giám sát quản lý, quản lý thuế XNK, quản lý rủi ro, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, kiểm định, pháp chế…

Do đó, để hoàn thành khối lượng công việc lớn đặt ra, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo toàn ngành tập trung cao độ, trí tuệ, nguồn nhân lực để thực hiện. Bước đầu phân công cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham gia. Trong đó, Cục Hải quan Bình Dương được phân công chủ trì hoàn thiện 09 quy trình nghiệp vụ.

Cụ thể như: Quy trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Quy trình quản lý xuất xứ hàng hoá; Quy trình quản lý giám sát hàng hoá kho CFS - nhập khẩp; Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS – xuất khẩu; Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá KNQ - nhập khẩu; Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá KNQ - xuất khẩu; Quy trình phân tích rủi ro xác định đối tượng kiểm tra sau thông; Quy trình nghiệp vụ quản lý hoạt động kiểm tra sau thông quan; Quy trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên và phối hợp hoàn thiện 19 quy trình nghiệp vụ khác.

Ngay từ khi được phân công, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức thành lập các Nhóm chuyên trách và chỉ đạo xây dựng các bài toán Quy trình nghiệp vụ trên tinh thần tập trung, tích cực, cầu thị, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng.

Ngày 10/8/2021, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức Hội thảo về đánh giá kết quả thực hiện các Quy trình nghiệp vụ để phục vụ xây dựng hệ thống quản lý hải quan thông minh theo sự phân công. Hội thảo có ông Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương, đại diện lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan, Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, thành viên các nhóm xây dựng bài toán Quy trình nghiệp vụ hải quan thông minh.

 Nội dung chương trình Hội thảo: Đánh giá tình hình triển khai, rà soát kết quả thực hiện yêu cầu các bài toán nghiệp vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Hải quan Bình Dương đã thường xuyên phối hợp, trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham gia phối hợp nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về định hướng, phương án xây dựng các bài toán nghiệp vụ nhằm giúp cho các Quy trình vừa sát với công tác thực tiễn, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả cao khi đưa các bài toán vào xây dựng mô hình hải quan thông minh.

Đến nay, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm thực hiện nhiêm vụ, Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thiện 09 quy trình nghiệp vụ được giao chủ trì và phối hợp hoàn thiện 19 quy trình mà Tổng cục Hải quan đã phân công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.