Hải quan Cao bằng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp qua cải cách, hiện đại hóa

Trần Huyền

Bằng nhiều giải pháp, Cục Hải quan Cao Bằng đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý.

Cán bộ, công chức Hải quan Cao bằng làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức Hải quan Cao bằng làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

100% hồ sơ thủ tục giải quyết đúng hạn

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Cục Hải quan Cao Bằng đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Cục đã thực hiện rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực hải quan. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành.

Đơn vị đã rà soát, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cùng với đó, Cục đã thực hiện niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo, danh mục bộ thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi làm thủ tục hải quan, số điện thoại đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý tiếp thu các phản ánh, góp ý của người dân và doanh nghiệp; duy trì tổ giải quyết vướng mắc tại cấp Cục và cấp Chi cục.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được Cục Hải quan Cao Bằng chú trọng triển khai. Bộ phận Một cửa tại các đơn vị trực thuộc luôn được đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị; các công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn được sắp xếp phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu công việc.

Nhờ đó, chỉ riêng trong quý III/2023, Cục Hải quan Cao Bằng đã tiếp nhận 1.508 hồ sơ; giải quyết 1.508 hồ sơ đúng hạn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Cục đã tiếp nhận 6.900 hồ sơ; giải quyết 6.900 hồ sơ đúng hạn. Các thủ tục hành chính phát sinh tại đơn vị đã được tiếp nhận đúng thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện... do đó, các thủ tục hành chính đã được giải quyết, trả kết quả trước hoặc đúng thời hạn theo quy định, không để hồ sơ tồn đọng hay quá hạn gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Tập trung nguồn lực hiện đại hóa nghiệp vụ

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, Cục Hải quan Cao Bằng đã tích cực hiện đại hóa các nghiệp vụ, góp phần hướng tới xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ứng dụng công nghệ thông tin đã được đơn vị tiếp tục đẩy mạnh trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, đã áp dụng các phần mềm ứng dụng nghiệp vụ trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM của Ngành; đảm bảo duy trì hệ thống thông quan tự động hoạt động an toàn, ổn định. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt đề án nộp thuế điện tử 24/7 đến cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cục Hải quan Cao Bằng cũng tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; vận hành hiệu quả hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục phát sinh cấp Cục, cấp Chi cục. Trong quý III/2023, đơn vị đã giải quyết 64 hồ sơ với 7 loại thủ tục; lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải quyết 217 hồ sơ với 12 loại thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, trong thời gian tới, Cục Hải quan Cao Bằng sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, đảm bảo hoàn thành 100% chương trình công tác trọng tâm đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trong công tác hiện đại hóa, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo nền tảng cho xây dựng hải quan số, hải quan thông minh.

Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ tiếp tục được tăng cường, trong đó tập trung nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ theo lộ trình của Tổng cục Hải quan; duy trì, áp dụng các phần mềm quản lý hàng ra vào kho bãi, điểm tập kết, phần mềm thống kê phục vụ công tác ra quyết định, phần mềm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.