Hải quan Đà Nẵng giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa

Theo baohaiquan.vn

Năm 2018, Cục Hải quan Đà Nẵng đo thời gian thông quan hàng hóa thông qua việc tiến hành thu thập dữ liệu đối với 100% các tờ khai hải quan thực hiện đăng ký chính thức trong vòng 6 ngày làm việc liên tục (từ 10/9/2018 đến hết 15/9/2018) và được theo dõi cho đến khi hàng hóa được thông quan/giải phóng hàng. Kết quả cho thấy nhiều chỉ số có thời gian giảm đáng kể.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng(Cục Hải quan Đà Nẵng).
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng(Cục Hải quan Đà Nẵng).

Cụ thể, đối với hàng hóa thông quan tại cảng/cửa khẩu, tổng số tờ khai hàng NK trong tuần đo là 1.234 tờ khai, tăng 215 tờ khai so với năm 2017 (1.019 tờ khai). Thời gian thông quan hàng hóa trung bình của tờ khai NK là 19 giờ 33 phút 16 giây, giảm 8 giờ 11 phút 41 giây so với năm 2017 (27 giờ 44 phút 57 giây).

Đối với hàng XK số tờ khai trong tuần đo là 835 tờ khai, tăng 92 tờ khai so với năm 2017 (734 tờ khai). thời gian thông quan hàng hóa trung bình của tờ khai XK là 2 giờ 28 phút 37 giây, giảm 4 giờ 51 phút 23 giây so với năm 2017 (7 giờ 20 phút 00 giây) và giảm ở tất cả các khâu nghiệp vụ.

Theo phân tích của Cục Hải quan Đà Nẵng, dù số lượng tờ khai năm 2018 tăng hơn so với năm 2017, tuy nhiên khoảng thời gian tác nghiệp của công chức hải quan hầu hết giảm so với năm 2017. Đó là sự phấn đấu, nỗ lực của từng công chức tại các vị trí nghiệp vụ.

Về những yếu tố tác động đến thời gian giải phóng hàng, có thế thấy trong năm 2018, Chính phủ, ngành Hải quan ban hành nhiều chính sách, văn bản nhằm cải cách hiện đại hóa, giảm bớt thủ tục giấy tờ cho DN. Ngành Hải quan cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa như Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM).

Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành được Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức công khai, nhanh chóng bằng nhiều hình thức như: Đăng tải thông tin và trả lời tư vấn lên website của cục; tổ chức hội nghị tham vấn triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động đối với DN kinh doanh kho, bãi cảng hàng không và các phiên họp tham vấn nhằm giới thiệu các văn bản mới, trao đổi, giải quyết các vướng mắc của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan; thực hiện khảo sát các vướng mắc của DN thông qua các Phiếu khảo sát…

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ngày càng phát triển khai sâu rộng đến tất các các bộ, ngành liên quan đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thông quan hàng hóa ngày càng nhanh chóng, thuận lợi.

Bên cạnh đó, DN ngày càng chủ động trong việc thực hiện thủ tục hải quan. Đối với hàng luồng Đỏ, thời gian DN dự kiến xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa ngày càng được rút ngăn hơn so với trước.

Đối với hàng hóa đưa về bảo quản, kết quả khảo sát của Cục Hải quan Đà Nẵng cho thấy thời gian trung bình từ khi DN đăng ký tờ khai đến khi cơ quan Hải quan bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ là 31 giờ 55 phút 52 giây, giảm 22 giờ 28 phút 07 giây so với năm 2017.

Thời gian trung bình từ khi quyết định đưa hàng về bảo quản đến khi cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra là 139 giờ 43 phút 04 giây, giảm 69 giờ 46 phút 15 giây so với năm 2017.

Thời gian thông quan hàng hóa trung bình 330 giờ 31 phút 29 giây, giảm 123 giờ 20 phút 19 giây so với năm 2017.

Kết quả khả quan trên cho thấy thời gian cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra và thời gian DN xuất trình giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan để thông quan rút ngắn hơn so với năm 2017; đồng thời việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ở nhiều bộ, ngành giúp cho việc tra cứu kết quả kiểm tra chuyên ngành thuận lợi và nhanh chóng.