Hậu Giang giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Theo Kỳ Anh/Báo Hậu Giang

Bên cạnh ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với các mốc thời gian cụ thể, UBND tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo cụ thể trách nhiệm các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2022.

Các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2022. Ảnh: Kỳ Anh
Các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2022. Ảnh: Kỳ Anh

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 15, ngày 30 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2022 và kế hoạch vốn 2021 kéo dài theo đúng biểu mẫu quy định để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn ngay cho các dự án khác có nhu cầu.

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư, đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh, đề nghị báo cáo kịp thời số liệu giải ngân hàng tháng, hàng quý cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Kho bạc Nhà nước các cấp trên địa bàn thực hiện nghiêm chế độ quản lý, kiểm soát vốn theo quy định.

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu gắn công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương và theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh Hậu Giang xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đặc biệt tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân gây chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Báo cáo danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn không đảm bảo tiến độ, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về UBND tỉnh để làm căn cứ đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng...