VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 54/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

(Tài chính) Ngày 24/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2014/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: (i) Các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí (gọi chung là đơn vị dự toán); các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (gọi chung là chủ đầu tư); (ii)  Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước; (iii) Tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Mời download nội dung Thông tư: Thong Tu 54-2014-TT-BTC.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM