Hình thức tiếp cận vốn ODA và vay vốn ưu đãi đối với khu vực tư nhân

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi được coi như là một hình thức đầu tư nước ngoài chủ yếu dành cho Nhà nước vay. Đối với tư nhân khi muốn tiếp cận nguồn vốn trên phải tuân thủ đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn

Thông tư  01 do Bộ Kế Hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực ngày 26/02/2014 hướng dẫn Nghị định 38 ban hành năm 2013 về khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi như sau:

Vay vốn từ hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước thông qua các chương trình, dự án hạn mức tín dụng hoặc hợp phần tín dụng được tài trợ bằng nguồn vốn ODA. Chủ dự án thuộc khu vực tư nhân gửi hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định cho vay lại để thực hiện các hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế về các nguồn vốn này và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng.

Tham gia thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ theo hình thức ngân sách nhà nước cho vay lại. Thực hiện theo quy định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Tham gia thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư, trong đó Chính phủ góp bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Chủ dự án thuộc khu vực tư nhân đề xuất và thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đối tác công - tư là thỏa thuận giữa nhà nước (cơ quan nhà nước) với một hoặc nhiều đối tác tư nhân, trong đó đối tác tư nhân cung cấp các tài sản hạ tầng và dịch vụ công phù hợp với mục tiêu của nhà nước và mục tiêu lợi nhuận của đối tác tư nhân.

Tham gia thực hiện các dự án có mục tiêu hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản dự án:

a) Đối với các dự án trong giai đoạn xây dựng Danh mục tài trợ:

Cơ quan chủ quản thông báo đến các tổ chức, đơn vị trong khu vực tư nhân có nhu cầu phù hợp với mục tiêu hỗ trợ của dự án. Sau khi các tổ chức, đơn vị đưa ra đề xuất, Cơ quan chủ quản tổng hợp, lựa chọn các dự án thành phần hoặc hợp phần để xây dựng đề xuất dự án và tiến hành.

b) Đối với các dự án đã ký kết Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi:

Trường hợp dự án đã xác định cụ thể các tổ chức, đơn vị khu vực tư nhân tham gia, cơ quan chủ quản  sẽ thông báo để các tổ chức, đơn vị này thực hiện dự án trên cơ sở Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết.

Trường hợp dự án chưa xác định cụ thể các tổ chức, đơn vị khu vực tư nhân tham gia, cơ quan chủ quản sẽ thông báo để các tổ chức, đơn vị này có nhu cầu phù hợp với mục tiêu hỗ trợ của dự án các tài liệu theo yêu cầu đề nghị tham gia dự án, cơ quan chủ quản sẽ quyết định tổ chức, đơn vị khu vực tư nhân tham gia thực hiện dự án trên cơ sở Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết.