Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản công trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Theo: baohaiquan.vn

Nhằm hạn chế những tồn tại trong việc quản lý và sử dụng tài sản công (TSC), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tiếp tục đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác này trong toàn hệ thống.

 KBNN đã xây dựng và ban hành quy chế, quy trình quản lý và sử dụng TSC. Ảnh TL.
KBNN đã xây dựng và ban hành quy chế, quy trình quản lý và sử dụng TSC. Ảnh TL.
Theo KBNN, trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước, KBNN đã xây dựng và ban hành quy chế, quy trình quản lý và sử dụng TSC, quản lý tiêu chuẩn định mức trang bị, sử dụng tài sản trong toàn hệ thống đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân đã nhận thức được quyền và trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng TSC.

Việc lựa chọn danh mục tài sản, phương thức mua sắm tập trung và các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp đã giúp sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, giảm chi cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, việc mua sắm tập trung đã giúp KBNN trang bị được các tài sản đồng bộ về kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng.

Bên cạnh đó, việc phân cấp trong quản lý đã tạo động lực cho các đơn vị KBNN chủ động trong triển khai thực hiện mua sắm và khai thác quản lý, sử dụng tài sản. Qua ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản đã hình thành được một hệ thống cơ sở dữ liệu trong hệ thống KBNN và dữ liệu chung của ngành Tài chính giúp cung cấp thông tin kịp thời trong quản lý.

Theo KBNN, tại KBNN cũng gặp một số khó khăn trong việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC do hệ thống các văn bản pháp lý mới ban hành chưa có văn bản hướng dẫn đồng bộ. Đồng thời, công chức làm công tác quản lý tài sản tại một số đơn vị còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng dẫn đến chưa bắt nhịp được với các công nghệ mới…

Do đó, để hạn chế những tồn tại này, KBNN đang đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng TSC trong toàn hệ thống.

Theo đó, KBNN tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai các văn bản mới ban hành về lĩnh vực quản lý tài sản trong toàn hệ thống và đưa ra các hướng dẫn quản lý, sử dụng các tài sản lớn như máy phát điện, máy photocopy, hệ thống camera giám sát...; các quy chế về quản lý và sử dụng ô tô công. KBNN đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, dự toán hàng năm; đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng; xây dựng phương án thuê tài sản; xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và các tài sản phổ biến…