Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

PV.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá, bước tiến lớn nhất của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trong năm 2020 là công tác xây dựng thể chế chính sách để tiếp tục thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức của Cục Tài chính doanh nghiệp chiều ngày 05/01/2021, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia ý kiến trên 30 báo cáo giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và sản xuất kinh doanh, kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước; xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ, ngành, địa phương. Đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp cũng đã chủ động thực hiện các báo cáo cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính, kinh doanh không có hiệu quả, lỗ, mất vốn của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, để cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Công tác phối hợp với bộ, ngành, địa phương trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng được đơn vị tích cực triển khai. Theo đó, Cục Tài chính doanh nghiệp đã tham gia ý kiến với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về việc thoái vốn đầu tư, phương án cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp, tái cơ cấu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; tháo gỡ vướng mắc của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước khi triển khai cổ phần hóa.

Biểu dương những kết quả Cục Tài chính doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho rằng, bước tiến lớn nhất của Cục trong năm 2020 là công tác xây dựng thể chế chính sách để tiếp tục thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp. Trong đó, việc ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai trong các năm tới...

Về nhiệm vụ trong năm 2021, Thứ trưởng đề nghị Cục Tài chính doanh nghiệp đẩy nhanh việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền văn bản hướng dẫn đối với các Nghị định, Quyết định đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan giúp thúc đẩy quá trình đổi mới doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tập huấn, thông tin tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách mới. 

Cục Tài chính doanh nghiệp cần chủ động kiến nghị với Bộ kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trong đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn.

Bước tiến lớn nhất của Cục Tài chính doanh nghiệp trong năm 2020 là công tác xây dựng thể chế chính sách để tiếp tục thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp. Trong đó, việc ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai trong các năm tới...