Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh chưa phát sinh doanh thu

Theo mof.gov.vn

Giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu của Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hà Nội, Cục thuế TP. Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, ngày 21/7/2017, Cục thuế TP. Hà Nội có văn bản số 49135/CT-TTHT giải đáp, hướng dẫn Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hà Nội, như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo đó, doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Cụ thể, tại Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Căn cứ công văn số 3053/TCT-KK ngày 11/7/2017 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT đối với Chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, từ khi thành lập đến nay chi nhánh phát sinh thuế GTGT đầu vào của các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh nhưng không phát sinh doanh thu. Khi Chi nhánh thực hiện giải thể phát sinh số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ tại Cục Thuế TP Hà Nội nhưng chưa được khấu trừ thì Chi nhánh căn cứ vào số thuế GTGT chưa được khấu trừ theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế đóng mã số thuế của Cục Thuế Hà Nội để tổng hợp kê khai khấu trừ tại trụ sở chính của Công ty.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hà Nội liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 – Cục Thiế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.